Pürin grubundan azotlu bîr organik bileşik. Pek çok nükleotitin yapısına katılır (bak. adenozin difosfat; ade-nozin monofosfat; adenozin trifosfat).