Kolinle asetik asilin birleşmesi (esterleşme tepkimesi) sonucu oluşan molekül. Bu esterleşme tepkimesi este-raz adındaki enzimin etkisi altında gerçekleşir. Asetilkolin kimyasal iletici olarak temel bir işlev görür; başlıca sempatik sinir sisteminin ganglion sinapslan, parasempatik sinir sisteminin kavşakları, iskelet kaslarının motor plakları ve somatik sinir sisteminin uyarıcı si-napslarmdan salgılanır. Asetilkolinin fizyolojik etkileri şöyle özetlenebilir: Birçok kan damarına doğrudan etki-yerek damarın genişlemesine ve buna bağlı olarak kan basıncının düşmesine yol açar; parasempatik sinirlerin uyardığı tüm yapılara etkir (örneğin kalp atım hızını yavaşlatır, kalbin kasılma gücünü azaltır, gözyaşı, tükürük ve sindirim sistemi salgılarının salgılanmasını uyarır, içorganlarm hareketlerini hızlandırır); sempatik sinir sisteminin tüm gangliyonlannı uyarır. Somatik sinir sisteminde ise sinir-kas plağından salgılanır ve iskelet kaslarının kasılmasını sağlar; merkezi sinir sistemi üzerinde söz konusu olan özgün yapıya göre uyarıcı ya da ketle-yici bir etki gösterir.