İnsanın ölçülebilir (ağırlık, boy, kafa boyutlan, soluma sıklığı vb) ve sınıflandırılabilir (göz rengi, saç biçimi, kanın biyokimyasal Özellikleri vb) fiziksel Özelliklerini istatistik açıdan inceleyen antropoloji dalı. Bu özelliklerin nicel ve biçimsel içerikleri, nedenleri ve kaynaklan ile ilişkileri konusunda bilgi sağlamaya yöneliktir. Ant-ropometride ölçümler sabit şemalara göre yapılır; dolayısıyla farklı araştırmacılar tarafından yapılmış olsa da her ölçüm aynı türden bir başka Ölçümle karşılaştırılabi-lir. İnsan vücudunda belirli anatomik ya da yapısal durumlara göre saptanmış bir dizi antropometrik nokta vardır. Bu noktalar merkezden geçen düz bir çizginin karşıt uçlarında ikişer ikişer yer alır. Antropometride bu çizgilerin doğrudan Ölçümleri değil, birbirleriyle oranlan (antropometrik endeksler) kullanılır.