Antijenle antikor arasındaki bağışıklık tepkimesi. Aglü-tinasyon tepkimesinde antijenin özgül antikoruyla birleşmesi sonucu küçük çökelti yığınları oluşur. Aglüti-nasyondan yararlanılarak örneğin tifoda Widal testi, brusellozda (Malta humması) Wright testi aracılığıyla bazı hastalıklara tanı konur ya da kan grupları saptanır. Bir kişinin alyuvarları, farklı kan grubundan birinin se-rumuyla aglütinasyona uğrar.